மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%ae%e0%ae%be-%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%b1%e0%af%81-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-ii/
Export date: Thu Mar 4 9:23:14 2021 / +0000 GMTஉலக சினிமா வரலாறு, பாகம் II

Price: 260.00

Product Categories: ,

Product Tags: , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%ae%e0%ae%be-%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%b1%e0%af%81-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-ii/

 

Product Description

ஆசிரியர்- அஜயன் பாலா

1929 –முதல் 1972 வரை உல்க சினிமாவின் போக்கில் ஏற்பட்ட புதிய மாற்றங்கள்,பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலிய சினிமாக்களின் புதிய அலை இயக்குனர்களால் சினிமாவுக்குள் உண்டான புதிய எழுச்சி . ஜான் போர்ட் , ஹிட்ச்காக், சத்யஜித்ரே, அகிராகுரசேவா, இங்மர்பெர்க்மன்,பெலினி, போன்ற உல்க சினிமாவை பாதித்த ஆளுமைகளின் வரலாறு அவர்கள் படங்கள் குறித்த ஆயுவுகளை உல்க வரலாற்றின் பின்புலத்துடன் அலசும் அரிய நூல்

Product Attributes

  • Weight: 0.400 kg

 

Product added date: 2016-07-12 15:04:00
Product modified date: 2016-11-27 12:55:29

Export date: Thu Mar 4 9:23:14 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.