மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%b7%e0%af%8d%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%a8%e0%ae%ae%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%bf-%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%88%e0%ae%b5%e0%af%8b%e0%ae%9f%e0%af%88/
Export date: Wed Jun 19 19:53:49 2024 / +0000 GMTகிருஷ்ணன் நம்பி நினைவோடை

Price: 70.00

Product Categories:

Product Tags: , , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%b7%e0%af%8d%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%a8%e0%ae%ae%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%bf-%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%88%e0%ae%b5%e0%af%8b%e0%ae%9f%e0%af%88/

 

Product Summary

நாகர்கோவில் தந்த தமிழ்ப் படைப்பாளிகளில் ஒருவர் கிருஷ்ணன் நம்பி. மிகக் குறைவாகவே எழுதியிருந்தாலும் நிறைவான எழுத்துக்குச் சொந்தக்காரர். அவரைப் பற்றிய நினைவுக்குறிப்புகளைச் சொல்கிறார் சுந்தர ராமசாமி.

Product Description

நாகர்கோவில் தந்த தமிழ்ப் படைப்பாளிகளில் ஒருவர் கிருஷ்ணன் நம்பி. மிகக் குறைவாகவே எழுதியிருந்தாலும் நிறைவான எழுத்துக்குச் சொந்தக்காரர். அவரைப் பற்றிய நினைவுக்குறிப்புகளைச் சொல்கிறார் சுந்தர ராமசாமி.

Product Attributes

  • Dimensions: N/A
  • Weight: 0.144 kg

 

Product added date: 2016-10-14 06:40:29
Product modified date: 2016-12-03 18:49:17

Export date: Wed Jun 19 19:53:49 2024 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.