துர்க்கையின் புதுமுகம்

190.00

யாழ்ப்பாணத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் துர்க்கை வழிபாடு பெற்றுள்ள மாபெரும் எழுச்சி நம் அனைவருக்குமே புதிய ஒன்றுதான்…..

‘துர்க்கையின் புதுமுகம்’ தமிழக ஆய்வாளர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பொது வாசகர்களுக்கும் ஒரு புதிய வாசிப்பு அனுபவத்தைக் கொடுக்கும். இந்நூலின் ஆய்வுப் பொருள் மிக முக்கியமானது. தமிழ்ச் சமூகத்தின் நெருக்கடிகளுக்கும் ஏக்கங்களுக்குமான சமூக சமய வடிவங்கள் துர்க்கையின் புதுமுகத்தில் வெளிப்படுகின்றன. இது நம் காலத்தில் நாமே கண்டுணர்ந்த அசைவியக்கத்தின் ஒரு பெரிய விளைவாகும்.

Description

முனைவர் பக்தவத்சல பாரதி

யாழ்ப்பாணத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் துர்க்கை வழிபாடு பெற்றுள்ள மாபெரும் எழுச்சி நம் அனைவருக்குமே புதிய ஒன்றுதான்…..

‘துர்க்கையின் புதுமுகம்’ தமிழக ஆய்வாளர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பொது வாசகர்களுக்கும் ஒரு புதிய வாசிப்பு அனுபவத்தைக் கொடுக்கும். இந்நூலின் ஆய்வுப் பொருள் மிக முக்கியமானது. தமிழ்ச் சமூகத்தின் நெருக்கடிகளுக்கும் ஏக்கங்களுக்குமான சமூக சமய வடிவங்கள் துர்க்கையின் புதுமுகத்தில் வெளிப்படுகின்றன. இது நம் காலத்தில் நாமே கண்டுணர்ந்த அசைவியக்கத்தின் ஒரு பெரிய விளைவாகும்.

ரூ.190/-

Additional information

Weight 0.301 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “துர்க்கையின் புதுமுகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *