மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%aa%e0%af%8a%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%b3%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1-%e2%80%8b%e0%ae%9a%e0%af%8a%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d/
Export date: Sun Mar 7 17:55:25 2021 / +0000 GMTபொருளற்ற ​சொற்கள்

Price: 50.00

Product Categories: , ,

Product Tags: , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%aa%e0%af%8a%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%b3%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1-%e2%80%8b%e0%ae%9a%e0%af%8a%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d/

 

Product Summary

மண் மக்கள் மொழி
மானம் மயிறு எல்லாம்
இழந்து சொரனையற்று
தோல் தடித்து இனாம்
இலவசத்திற்காக
உங்களுக்கு
முன் வரிசையில்
நிற்கையில் எழுதிய
கவிதைகள்

 

Product Description

ஆசிரியர்: ராஜ்குமார் ஸ்தபதி

மண் மக்கள் மொழி
மானம் மயிறு எல்லாம்
இழந்து சொரனையற்று
தோல் தடித்து இனாம்
இலவசத்திற்காக
உங்களுக்கு
முன் வரிசையில்
நிற்கையில் எழுதிய
கவிதைகள்

ரூ.50/-

Product Attributes

  • Weight: 0.101 kg

 

Product added date: 2016-08-09 15:36:35
Product modified date: 2016-11-28 10:31:48

Export date: Sun Mar 7 17:55:25 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.