மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%b5%e0%ae%a9%e0%ae%b5%e0%ae%be%e0%ae%9a%e0%ae%bf/
Export date: Thu Mar 4 10:07:22 2021 / +0000 GMTவனவாசி

Price: 170.00

Product Categories: ,

Product Tags: ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%b5%e0%ae%a9%e0%ae%b5%e0%ae%be%e0%ae%9a%e0%ae%bf/

 

Product Description

ஆசிரியர்: விபூதிபூசன் வந்த்யோபாத்யாய

 

வனம் எப்படி நகரமயமாகிறது என்பதை விவரிக்கும் மேற்கு வங்கக் கதை. நம் கண் முன்னாலேயே நமக்குத் தெரியாமல் காடு எப்படி காணாமல் போகிறது என்பதை மிக இயல்பாக விவரிக்கிறது.

Product Attributes

  • Weight: 0.299 kg

 

Product added date: 2016-07-15 17:36:42
Product modified date: 2016-11-27 12:51:37

Export date: Thu Mar 4 10:07:22 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.