வரலாறு என்றால் என்ன?

20.00

ஒவ்வொறுக்கும்,ஒவ்வொன்றுக்கும்’கடந்த காலம்’என்ற ஒன்று உண்டு.கடந்த காலம் என்று இல்லாத ஒன்றாவது இவ்வுலகில் உண்டா?நாம் விரும்பினாலும்,விரும்பாவிட்டாலும் கடந்த காலம் என்பது ஓர் உண்மை தான்.நிகழ்காலத்தின் மூலத்தை கடந்த காலத்திலும்,விளைவுகளை எதிர்காலத்தையும் சீர்படுத்த.விரும்போவோரும்,கடந்த காலத்தைப் பற்றிய அறிவும்,புரிதலும்,உணர்வும்,பயனுள்ளவையக அமையும்.அத்தகைய’கடந்த கால அறிவுதெளிவுஉணர்வு’,இவற்றை தான் குறிப்பிடவேண்டும்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பேராசிரியர் அ.கருணாகரன்

ஒவ்வொறுக்கும்,ஒவ்வொன்றுக்கும்’கடந்த காலம்’என்ற ஒன்று உண்டு.கடந்த காலம் என்று இல்லாத ஒன்றாவது இவ்வுலகில் உண்டா?நாம் விரும்பினாலும்,விரும்பாவிட்டாலும் கடந்த காலம் என்பது ஓர் உண்மை தான்.நிகழ்காலத்தின் மூலத்தை கடந்த காலத்திலும்,விளைவுகளை எதிர்காலத்தையும் சீர்படுத்த.விரும்போவோரும்,கடந்த காலத்தைப் பற்றிய அறிவும்,புரிதலும்,உணர்வும்,பயனுள்ளவையக அமையும்.அத்தகைய’கடந்த கால அறிவுதெளிவுஉணர்வு’,இவற்றை தான் குறிப்பிடவேண்டும்.

ரூ.20/-

Additional information

Weight 0.55 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வரலாறு என்றால் என்ன?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *