விடுதலைப் போராட்டத்தில் பண்பாட்டின் பாத்திரம்

30.00

“பண்பாட்டு நடைமுறையானது எவ்வளவு சிக்கலானதாக இருந்தபோதிலும்,இதன் முரண்பட்ட அம்சங்களை உணர்ந்து வரையறுத்தால் மட்டுமே விடுதலைப் போராட்ட இயக்கமானது நேர்மறையான மதிப்புகளைத் தக்க வைத்துக் கொண்டு போராட்டத்தின் திசையில் அவற்றைச் செலுத்தவும்,அவ்வாறு செலுத்தும்போது தேசியப் பரிமாணத்தைச் சேர்க்கவும் முடியும். “

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

அமிர்கர் சுப்ரால்

“பண்பாட்டு நடைமுறையானது எவ்வளவு சிக்கலானதாக இருந்தபோதிலும்,இதன் முரண்பட்ட அம்சங்களை உணர்ந்து வரையறுத்தால் மட்டுமே விடுதலைப் போராட்ட இயக்கமானது நேர்மறையான மதிப்புகளைத் தக்க வைத்துக் கொண்டு போராட்டத்தின் திசையில் அவற்றைச் செலுத்தவும்,அவ்வாறு செலுத்தும்போது தேசியப் பரிமாணத்தைச் சேர்க்கவும் முடியும். ”

ரூ.30/-

Additional information

Weight 0.66 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விடுதலைப் போராட்டத்தில் பண்பாட்டின் பாத்திரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *