மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/100%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81100%e0%ae%85%e0%ae%b1%e0%ae%bf%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%a8%e0%af%87%e0%ae%a9%e0%af%8b-%e0%ae%a4%e0%af%8a%e0%ae%b4%e0%ae%bf%e0%ae%b2/
Export date: Sun Mar 7 18:36:51 2021 / +0000 GMT



100க்கு100அறிவியல் நேனோ தொழில்நுட்பம்

Price: 30.00

Product Categories: , ,

Product Tags: , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/100%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81100%e0%ae%85%e0%ae%b1%e0%ae%bf%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%a8%e0%af%87%e0%ae%a9%e0%af%8b-%e0%ae%a4%e0%af%8a%e0%ae%b4%e0%ae%bf%e0%ae%b2/

 

Product Summary

"ஒரு குண்டூசி முனைக்குள் முழு பிரிட்டானியா களைக்களஞ்சியத்தையே அடக்கியது ஒரு தொடக்கமே.முழு உலகையே ஒரு முற்றுப் புள்ளிக்குள் கொண்டு வர துடிக்கும் நேனோ தொழில் நுட்பம் குறித்த100க்கு100தகவல்கள்.நேனோ தொழில்நுட்பம் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை காண்கிறது இந்நூல்."

Product Description

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

"ஒரு குண்டூசி முனைக்குள் முழு பிரிட்டானியா களைக்களஞ்சியத்தையே அடக்கியது ஒரு தொடக்கமே.முழு உலகையே ஒரு முற்றுப் புள்ளிக்குள் கொண்டு வர துடிக்கும் நேனோ தொழில் நுட்பம் குறித்த100க்கு100தகவல்கள்.நேனோ தொழில்நுட்பம் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை காண்கிறது இந்நூல்."

ரூ.30/-

Product Attributes

  • Weight: 0.65 kg

 

Product added date: 2016-08-26 19:15:08
Product modified date: 2016-11-29 13:31:24

Export date: Sun Mar 7 18:36:51 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.