மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/100%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%b5%e0%af%87%e0%ae%b2%e0%af%88/
Export date: Mon Aug 8 5:15:17 2022 / +0000 GMT100நாள் வேலை

Price: 10.00

Product Categories: , ,

Product Tags: , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/100%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%b5%e0%af%87%e0%ae%b2%e0%af%88/

 

Product Summary

100நாள் வேலை திட்டத்தை ரத்து செய்வதன் மூலம் ஏற்படும் பாதிப்புகளை புள்ளி விவரத்துடன் விவரிக்கிறது.

Product Description

ஜி.மணி

100நாள் வேலை திட்டத்தை ரத்து செய்வதன் மூலம் ஏற்படும் பாதிப்புகளை புள்ளி விவரத்துடன் விவரிக்கிறது.

ரூ.10/-

Product Attributes

  • Dimensions: N/A
  • Weight: 0.25 kg

 

Product added date: 2016-08-20 18:06:02
Product modified date: 2016-11-29 12:28:02

Export date: Mon Aug 8 5:15:17 2022 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.