அக்னிச் சுடர்கள் அறிவியல் வானில் மின்னும் இந்திய நட்சத்திரங்கள்

அரவிந்த் குப்தா “சுமார்40இந்திய அறிவியலாளர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றினைக் கொண்ட நூல்.ஒவ்வொரு ஆளுமையை வாசிக்கும் போதும் ஒரு உற்சாகம் கிடைக்கும்.அறிவியலின்பாலும் அறிவியலின் அடிப்படைகளின்பாலும் அவர்களை இழுக்கும்.கனவுகள் விரியும்,நம்பிக்கை வலுப்படும்.சாதனைகள் பல புரிய தெம்பும்,தெளிவும்,உற்சாகமும் பிறக்கும்” ரூ.160/-