இவர்களுக்கு ஏன் இல்லை கல்வி?

என்.மணி “ஒவ்வொரு குழந்தையின் கல்வி மறுப்பும்,பல்வேறு விதங்களில்,பல்வேறு கோணங்களில் கல்வி உரிமை சட்டத்தை கேள்வி கேட்க வைத்திருக்கிறது.இந்தக் குழந்தைகளின் கல்வி உரிமையை இந்த அரசியல் பொருளாதார,சமூக மற்றும் பண்பாட்டு உளவியல் சூழலில் இருந்து அணுகித் தீர்க்க வேண்டும். “ ரூ.25/-