செல்லுலாய்ட் சித்திரங்கள்

தமிழ்மகன் 90-களின் சினிமா பிரபலங்கள் குறித்த சுவையான சம்பவங்களின் தொகுப்பு. ஆசிரியருக்கும் சினிமா பிரபலத்துக்குமான நேரடியான அனுபவம் நேர்மையான சான்றாக இருக்கிறது. ரூ.100/-