வரையலாம் வாங்க ஓவிய பயிற்சிப் புத்தகம்

ஓவியர்:கி.சொக்கலிங்கம் வட்டம் சதுரம் முக்கோணம் செவ்வகம் கூம்பு அறுகோணம் உருளை பட்டை நீளத்தில் வடிவம் எல்லாம் அடங்கிடுமே!ஒன்றின் உருவம் அடிப்படையில் எந்த வடிவம் கண்டுபிடி! ரூ.60/-