பட்ட விரட்டி

காலித் ஹுசைனி தமிழில்: யூசுப் ராஜா ‘பட்ட விரட்டி’ என்ற பொருளுடைய தலைப்பைக் கொண்ட இந்நூல் ஆப்கானிய-அமெரிக்கரான காலித் ஹுசனியால் எழுதப்பட்ட முதல் புதினம். ரூ.250/-