புரட்சி இயக்கதின் தத்துவார்த வளர்ச்சி

சிவசர்மா இந்திய தேசம்முழுவதும் கொதித்தெழுந்து.விடுதலைப் போரில் ஆயுதம் தாங்கிப் போராடிய அனுசீலன் சமிதி.யுகந்தார் குழு,கத்தார் இயக்கம்,இந்துஸ்தன் சோசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அசோசியசன்(HSRA),சிட்ட்காங் போராளிகளின் இயக்கம் போன்றவை இளைஞர் கூட்டத்தால் வழிநடத்தப்பட்டவை. ரூ.20/-