வனம் எழுதும் வரலாறு

சத்நாம் தமிழில்: பிரசன்னா பஸ்தர் காடுகளில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கெரில்லாக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையையும், அந்தக் காடுகளினூடே நான் பயணிக்கும்போது கண்ட பழங்குடி மக்களின் வாழ்க்கையையும் இந்நூல் விவரிக்கின்றது. ரூ.130/-

ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி

மசானபு ஃபுகோகா தமிழில் :பூவுலகின் நணபர்கள் புதிதாய் வருபவர்கள் இயற்கை வேளாண்மை உணர்வதற்கு ஏற்ற நூல். ரூ.130/-