தாகூர்:கல்விச் சிந்தனைகள்

ஞாலன் சுப்பிரமணியம் கல்வியைப் பற்றி ஆழ்ந்து சிந்தித்த குருதேவர் இந்த மூன்று அம்சங்களையும் கருத்தில் கொண்டார்.இந்த மூலக்கூறுகள் சீரான அமைதியுடன்,ஒழுங்குடன் இணைந்து செல்லும்போது மேம்பட்ட சமக உறவுகள் உருவாகும் என அவர் நம்பினார். ரூ.80/-