பொலிவியா:சேகுவேரா இன்றும் வாழ்கிறார்

டி.லட்சுமணன் சே குவேராவின் எண்ணத்தை ஈடேற்றும் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக லத்தீன் அமெரிக்காவில் சாவேஸ்,மெரால்ஸ் திகழ்கிறார்கள்.இந்நூல் பொலிவியாவின் சமீபத்திய அரசியல் மாற்றத்தை விவரிக்கிறது. ரூ.15/-