வாசிப்பு முறையின் அரசியல்

பாலாஜி சம்பத் இந்தப் புத்தகம் தேர்வின் தேவையைப் பற்றி கேள்விகளை எழுப்புகிறது.தேர்வுகளைப் பற்றி நாம் நம்பும் பல விஷயங்கள் உண்மை அல்ல.தேர்வு முறையில் ஆழமான பிரச்சனைகள் உள்ளன என்றும் இப்புத்தகம் வெளிக்கொண்டு வருகிறது. ரூ.20/-