வரலாற்றில் தனிநபர் வகிக்கும் பாத்திரம்

பிளெஹானவ் சரித்திரத்தில் தனிமனிதனின் பங்கு பற்றி மார்க்சிய தத்துவம் ஏற்றுக் கொண்ட உண்மையை மிக அழகாக விளக்கும் நூல் ரூ.15/-