கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் சேரும் போது…

பி.ராமசந்திரன் “ஒருவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியல் சேருவது முக்கிய நிகழ்வாகவே காண வேண்டும்.அவருடைய சிந்தனையில் உலகத்தைப் பற்றி பெரிய மாறுதல்கள் ஏற்படுகின்றன.அவருடைய ஆற்றல்,மனதின் உறுதிப்பாடு போன்ற பல குணம்சங்களில் படிப்படியாக உயர்நிலை அடைந்து சமூக’பீர்க்ஞ்சி’கொண்ட மனிதனாகிறான்.”என்று அறிஞாகள் கூறுகின்றனர். ரூ.10/-