விவேகானந்தர்:கல்விச் சிந்தனைகள்

பேரா.அ.கருணானந்தம் மாணவர்கள்,இளைஞர்கள் உலகில் கல்வி என்ற குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளைப் பற்றிய சுவாமி விவேகானந்தரது சிந்தனைகள் கருத்துகள் கண்ணோட்டங்கள் எப்படி இருந்தன என்பதை விமர்சனப் பார்வையுடன் கூறும் நூல். ரூ.40/-