காற்றும் வெளிச்சமும் வகுப்பறைக்குள்

பேரா.ராஜு “வகுப்பறை நட்பை நோக்கி எடுத்து வைக்கப்படும் ஒவ்வொரு சிறு எட்டும் என்றென்றும் நம்மால் மறக்க முடியாத ஆசிரியை உமா மகேஷ்வரிக்க்குச் செய்யும் உண்மையான அஞ்சலி ஆகும்.” ரூ.15/-