கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை(மார்க்ஸ்-ஏங்கல்ஸ்)

மார்க்ஸ்,எங்கெல்ஸ் அறிவர்ந்த உலகில் அதிகமாக படிக்கப் பெற்ற,விரித்துரைக்கப் பெற்ற நூல் கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை. 1848ஆம் ஆண்டில் இந்த அறிக்கை பேருண்மைகளை விளக்கும் பிரகடனமாகவே வெளியிடப்பட்டது. ரூ.25/-