உப்பு

ரமேஷ்-பிரேம் எங்கள் மலை பறம்பு எங்கள் நாடு பறம்பு நாடு எங்கள் தலைவன் பாரி எங்கள் கவிஞன் கபிலன் நாம் யார்க்கும் குடியல்லோம் யமனை அஞ்சோம். ரூ.60/-