நந்தவனம்

வெ.மன்னார் “விவேகானந்தர் சூழலியல் அறிவியல் தமிழ்,தீண்டாமை எதிர்ப்பு,பொதுச் சிவில் சட்டம்,வாக்களிப்பதின் அவசியம் என இந்த நந்தவனத்தில் பூத்துள்ள கட்டுரைகள்.பல வண்ணம் கொண்டவை.ஆனால் எல்லா கட்டுரைகளுக்கும் வேருக்கு நீராக இருப்பது மார்க்சியம்.” ரூ.90/-