தமிழர் வளர்த்த தத்துவங்கள்

160.00

தமிழ் மண்ணில் ஆழக் காலூன்றி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் தமிழ்த் தத்துவச் சிந்தனைகளை,தமிழ் மக்களின் உலக நோக்கை அது வளர்ந்தும்,சிதைந்தும்,சீர்பெற்றும்,சீர்கெட்டும் மாற்றங்களின் ஊடாக காலவெள்ளம் நீந்தி நம்மை வந்தடைந்திருக்திருக்கும் வரலாற்றை விளக்குகின்றார் தோழர்.தேவ பேரின்பன்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

தேவ.பேரின்பன்

தமிழ் மண்ணில் ஆழக் காலூன்றி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் தமிழ்த் தத்துவச் சிந்தனைகளை,தமிழ் மக்களின் உலக நோக்கை அது வளர்ந்தும்,சிதைந்தும்,சீர்பெற்றும்,சீர்கெட்டும் மாற்றங்களின் ஊடாக காலவெள்ளம் நீந்தி நம்மை வந்தடைந்திருக்திருக்கும் வரலாற்றை விளக்குகின்றார் தோழர்.தேவ பேரின்பன்.

ரூ.160/-

Additional information

Weight 0.266 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தமிழர் வளர்த்த தத்துவங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *