பெரும் மழை நாட்கள்

160.00

பெரும் மழை நாட்கள்Õ நாவலில் என்ன சொல்லப் பட்டி-ருக்கிறது, என்ன சொல்லப்படுவது மாதிரி சொல்லப் படாமல் விட்டிருக்கிறது என்பதெல்லாம் சொல்லவேண்டிய தில்லை. எழுதப்பட்ட ஒரு படைப்பு பற்றி யாராலும் சரியாக எழுதியது மாதிரியோ அதற்கு மேலாகவோ  கீழாகவோ எதுவும் சொல்லிவிட முடியாது. விமர்சகர்கள்,  வாசகர்கள் என்றுதான் இல்லை, அதை எழுதிய படைப் பாளன்கூட  எழுத்தை அறிந்துகொண்டு எழுதிவிட முடி யாது. எழுதியது எழுதப்பட்டுவிட்டது. அது மாதிரி இன் னொன்று எழுதுவது இயலாது. அது ஓடிய தண்ணீர்; விழுந்த இலை; அடித்து நகர்ந்துவிட்ட காற்று.

– சா. கந்தசாமி

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பெரும் மழை நாட்கள்Õ நாவலில் என்ன சொல்லப் பட்டிருக்கிறது, என்ன சொல்லப்படுவது மாதிரி சொல்லப் படாமல் விட்டிருக்கிறது என்பதெல்லாம் சொல்லவேண்டிய தில்லை. எழுதப்பட்ட ஒரு படைப்பு பற்றி யாராலும் சரியாக எழுதியது மாதிரியோ அதற்கு மேலாகவோ, கீழாகவோ எதுவும் சொல்லிவிட முடியாது. விமர்சகர்கள் & வாசகர்கள் என்றுதான் இல்லை, அதை எழுதிய படைப் பாளன்கூட  எழுத்தை அறிந்துகொண்டு எழுதிவிட முடியாது. எழுதியது எழுதப்பட்டுவிட்டது. அது மாதிரி இன் னொன்று எழுதுவது இயலாது. அது ஓடிய தண்ணீர்; விழுந்த இலை; அடித்து நகர்ந்துவிட்ட காற்று.

– சா. கந்தசாமி

Additional information

Weight 0.235 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பெரும் மழை நாட்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *