அணு ஆற்றல்

August 27, 2016

ப.கு.ராஜன்

அணு ஆற்றல் தேவையென்றும் அபாயமென்றும் பட்டிமன்றம் நடக்கும்போது இரு தரப்பு நியாங்களையும் கணக்கிலெடுத்து அறிவியல் பூர்வமாக விளக்கும் சிறுநூல்.

ரூ.30/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *