அபிதா

July 21, 2016

அம்பாளின் பல நாமங்களில் அபிதகுசாம்பாளுக்கு நேர்த்தமிழ் ‘உண்ணாமுலையம்மன்’. இட்டு அழைக்கும் வழக்கில் பெயர் ‘அபிதா’வாய்க் குறுகியபின், அபிதா = ‘உண்ணா.’

இந்தப் பதம் தரும் பொருளின் விஸ்தரிப்பில், கற்பனையின் உரிமையில்,

அபிதா = ‘ஸ்பரிசிக்காத’, ‘ஸ்பரிசிக்க இயலாத’ என்கிற அர்த்தத்தை நானே வரவழைத்துக்கொண்டேன்.

  • லா.ச.ராமாமிர்தம்

ரூ.90/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *