இந்திய அறிவியலின் இருண்ட சரித்திரம்

August 26, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

மேகநாத் சாஹா,டி.டி.கோசாம்பி,சர்.சி.வி.ராமன்,ஜி.டி.நாயுடு உட்பட்ட பல ஆளுமைகளின் அறியப்படாத வரலாற்றை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டி,ஏன் இந்த நிலை என்பதற்கான அரசியல்,சமூக காரணங்களையும் தொட்டுக் காட்டுகின்றார்.

ரூ.30/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *