உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்

August 31, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

அறிவியல் வரலாறு.கண்டுபிடிப்புகளின் வரலாறாக பார்க்கப்படுகிறது.அதன் உட்கூறுகளை உற்றுநோக்கும் ஒருவர்,அது புத்தகங்களின் வரலாறு என்பதைக் கண்டுன்ற முடியும்.

ரூ.10/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *