எல்லாமாகிய எழுத்து

August 31, 2016

சா.கந்தசாமி

45ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ்ச் சூழலில் இயங்கிவரும் மூத்த எழுத்தாளர் சா.கந்தசாமி,இலக்கியம் குறித்த தனது அபிப்பிராயங்களையும்,அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் கட்டுரைத் தொகுப்பு இது.

ரூ.90/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *