எளிய10இயற்பியல் சோதனைகள்

August 27, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

கவனி சோதனை செய் விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள் இயற்பியலை புரிந்து கொள்ள எளிய பத்து சோதனைகள்.

ரூ.20/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *