எளிய10வேதியியல் சோதனைகள்

August 27, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

கேள்வியும் பதில்களுமாய் விரியும் இப்புத்தகத்தில் வேதியியல் சம்மந்தப்பட்ட சோதனைகள் மிக எளிமையாய் பகுவாகியிருக்கிறது.

ரூ.20/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *