ஏழாம் உலகம்

July 23, 2016

ஜெயமோகன்

ஒரு கனவு வழியாக ராமப்பனின் முகம் என்னுள் மீண்டபோது எழுந்த உத்வேகம் இந்நாவலை எழுத வைத்தது. இது ஒருவகை விடுதலை முயற்சி. என்னை அச்சுறுத்தி அருவருப்பூட்டிய ஓர் உலகு. இதன்மூலம் நானும் வாழும் உலகமாக ஆகிறது.

ரூ.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *