ஒப்பந்த பணியாளர்கள்

August 20, 2016

கே.விஜயன்

பாட்டாளி வர்க்கத்தின் கடைசிப் படிநிலையாய் செய்யும் வேலைக்கோ உடலுக்கோ உயிருக்கோ எந்தவித பாதுகாப்பும் இல்லாது நவீன முதலாளித்துவத்தின் உச்சபட்ச சுரண்டலில் வாடும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் குறித்து விளக்குகிறது.

ரூ.10/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *