கட்டளைக் கலித்துறை

August 31, 2016

சி.வை.தாமோதரம் பிள்ளை

“அரிய இந்நூலை மீண்டும் பதிப்பிப்பது நம்மவர் கடமையாகும்.இக்காலத்தில் நூற்பிரதி கிடைப்பதாயில்லை” என்னும் கலாநிதி க.கைலாசபதியின் விழைவு இந்நூல்வழி ஆய்வும் பதிப்புமாக ஒருசேர நிறைவேறியிருக்கிறது.

ரூ.70/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *