கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை(மார்க்ஸ்-ஏங்கல்ஸ்)

August 21, 2016

மார்க்ஸ்,எங்கெல்ஸ்

அறிவர்ந்த உலகில் அதிகமாக படிக்கப் பெற்ற,விரித்துரைக்கப் பெற்ற நூல் கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை. 1848ஆம் ஆண்டில் இந்த அறிக்கை பேருண்மைகளை விளக்கும் பிரகடனமாகவே வெளியிடப்பட்டது.

ரூ.25/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *