கற்க கற்பிக்க மகிழ்ச்சி தரும் பள்ளி

September 1, 2016

வசீலி சுகம்லீன்ஸ்கி

மனிதர்களது பழக்கவழக்கங்கள்,சிந்தனை,பகுத்தறியும் உணர்வு,சுபாவம் போன்றவை அவர்களது சுற்றுச்சூழல்களிலிருந்து ஆறு வயதிற்குள் அதிகமாக கற்றுக்கொள்வதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

ரூ.90/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *