கலிலீயோ-அறிவியலில் ஒரு புரட்சி

August 31, 2016
வி.முருகன்

கலிலீயோ என்ன கண்டுபிடித்தார்?அவரின் கண்டுபிடிப்புகள் ஏன் பல சர்ச்சைகளை அவர் காலத்தில் எழுப்பின?அவருடைய சாதனைகளும் வேதனைகளும் எப்படி பிற்காலத்தில் அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு உதவின என்று விரிவாக விளக்குவதுதான் இந்நூல்.

ரூ.50/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *