குஜராத் வளர்ச்சியா?வீக்கமா

August 20, 2016

சா.சுரேஷ்

“குஜராத்தில் எல்லாம் இருக்கிறது.ஆம்,குஜராத்தில் ஊழல் இருக்கிறது ஆளுமைத் திறமையின்மை இருக்கிறது.சாதி,மதவெறி இருக்கிறது சமூக ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கிறது.சுற்றுச் சூழல் சீர்கேடு இருக்கிறது.மக்கள் சொத்து தனியார் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது.பச்சிளங் குழந்தைகளின் சாவு இருக்கிறது.மின்சாரம் இல்லாமலிருக்கிறது.குழந்தைகள் எடைக் குறைவுடன் இருக்கின்றன.பிரசவ மரணம் இருக்கின்றது.கல்லாமை இருக்கின்றது.குறைவான பாலின விகிதம் இருக்கிறது.பொய்யும் புரட்டும் இருக்கிறது.”

ரூ.30/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *