சிந்தனை சிற்பி சிங்காரவேலரைப் பயில்வோம்

August 20, 2016

சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்

தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு,என் கடமையைச் செய்ய நான் இங்கு வந்துள்ளேன்.உங்கள் இடையே இருந்து,நீங்களும் உங்களுடன் ஒருயிராக,உங்களின் ஒருவனாக இருப்பதைக் காட்டிலும்,மற்றெதை நான் விரும்ப முடியும்–சிங்காரவேலர்

ரூ.20/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *