செய்தியின் அரசியல்

August 22, 2016

ஆர். விஜய்சங்கர்

முதலில் சன் டி.வி. பாருங்கள்; பின் ஜெயா டி.வி. பாருங்கள்;பின் கலைஞர் டி.வி. பாருங்கள்;நேரமிருந்தால் மக்கள் தொலைக்காட்சி பாருங்கள். இவை அனைத்தும் கொடுக்கும் செய்திகளின் சராசரியை வைத்து உண்மை செய்தியை ஊகித்துக் கொள்ளுங்கள்.

ரூ.10/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *