தஞ்சை ஜில்லாவில் நடப்பது என்ன?

August 25, 2016

பி.சீனீவாசராவ்

1947களில் தஞ்சை ஜில்லா விவசாயிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மிரசுதாரர்களும் அவர்களுடைய பத்திரிகைகளும் கூறுகின்றன.ஏன்? 1947களில் தஞ்சை ஜில்லாவில் நடந்தது என்ன?உண்மை விவரங்களை இந்நூல் விளக்குகிறது.

ரூ.15/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *