தமிழ் இலக்கியம் ஒரு புதிய பார்வை

August 31, 2016

கே.முத்தையா

“இந்நூலில் சங்க காலத்தையும் சங்க இலக்கியங்களையும் மட்டுமின்றி கம்பராமாயணம், சிலப்பதிகாரம், சைவ- வைணவ இலக்கியங்கள் என ஒரு விரிந்ததளத்தில் தன் அறிவியல்பூர்வமான பார்வையைச் செலுத்தி புதிய கண்டுபிடிப்புகளைச் செய்துள்ளார்.”

ரூ.350/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *