தாகூர்:கல்விச் சிந்தனைகள்

September 1, 2016

ஞாலன் சுப்பிரமணியம்

கல்வியைப் பற்றி ஆழ்ந்து சிந்தித்த குருதேவர் இந்த மூன்று அம்சங்களையும் கருத்தில் கொண்டார்.இந்த மூலக்கூறுகள் சீரான அமைதியுடன்,ஒழுங்குடன் இணைந்து செல்லும்போது மேம்பட்ட சமக உறவுகள் உருவாகும் என அவர் நம்பினார்.

ரூ.80/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *