தேனியில் நியூட்ரினோ நோக்குக்கூடம் அச்சங்களும் அறிவியலும்

August 27, 2016

த.வி.வெங்கடேஸ்வரன்

இந்திய நியூட்ரினோ நோக்குக்கூடம் திட்டத்தால் எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்பதை எளிய அறிவியல் மொழிகள் விளக்குகிறது இந்நூல்.

ரூ.75/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *