நந்தவனம்

August 20, 2016

வெ.மன்னார்

“விவேகானந்தர் சூழலியல் அறிவியல் தமிழ்,தீண்டாமை எதிர்ப்பு,பொதுச் சிவில் சட்டம்,வாக்களிப்பதின் அவசியம் என இந்த நந்தவனத்தில் பூத்துள்ள கட்டுரைகள்.பல வண்ணம் கொண்டவை.ஆனால் எல்லா கட்டுரைகளுக்கும் வேருக்கு நீராக இருப்பது மார்க்சியம்.”

ரூ.90/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *