நீங்களும் விஞ்ஞானி ஆக வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா?

August 26, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

“இதுவரை யாரும் அணுகாத ஒரு பார்வையில் அறிவியலின் வரலாற்றை தனக்கே உரிய நக்கலும்,நகைப்புணர்வும் கலந்த நடையில் எழுதிச் செல்லும் ஆயிஷா நடராசன் ஆயிரக்கணக்கான தகவலுடன் இம்முறை களமிறங்கி இருக்கிறார்.அப்புறம் என்ன அள்ள அள்ள அறிவியல்.”

ரூ.80/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *